SFOR là gì? Nghĩa của từ sfor

SFOR là gì?

SFOR“Stabilisation Force” trong tiếng Anh.

SFOR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SFOR“Stabilisation Force”.

Stabilisation Force: Lực lượng ổn định.
ở Bosnia và Herzegovina.

Giải thích ý nghĩa của SFOR

SFOR có nghĩa “Stabilisation Force”, dịch sang tiếng Việt là “Lực lượng ổn định”.