SFU là gì? Nghĩa của từ sfu

SFU là gì?

SFU“Simon Fraser University” trong tiếng Anh.

SFU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SFU“Simon Fraser University”.

Simon Fraser University: Đại học Simon Fraser.
Canada.

Giải thích ý nghĩa của SFU

SFU có nghĩa “Simon Fraser University”, dịch sang tiếng Việt là “Đại học Simon Fraser”.