SGC là gì? Nghĩa của từ sgc

SGC là gì?

SGC“Server Gated Cryptography” trong tiếng Anh.

SGC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SGC“Server Gated Cryptography”.

Server Gated Cryptography: Máy chủ Gated Cryptography.

Một số kiểu SGC viết tắt khác:

Stargate Command: Stargate Command.

Giải thích ý nghĩa của SGC

SGC có nghĩa “Server Gated Cryptography”, dịch sang tiếng Việt là “Máy chủ Gated Cryptography”.