SGGP là gì? Nghĩa của từ sggp

SGGP là gì?

SGGP“Sài Gòn giải phóng” trong tiếng Việt.

SGGP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SGGP“Sài Gòn giải phóng”.

Sài Gòn giải phóng.

Giải thích ý nghĩa của SGGP

SGGP có nghĩa “Sài Gòn giải phóng” trong tiếng Việt.