SGML là gì? Nghĩa của từ sgml

SGML là gì?

SGML“Standard Generalized Markup Language” trong tiếng Anh.

SGML là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SGML“Standard Generalized Markup Language”.

Standard Generalized Markup Language: Ngôn ngữ đánh dấu tổng quát tiêu chuẩn.

Giải thích ý nghĩa của SGML

SGML có nghĩa “Standard Generalized Markup Language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ đánh dấu tổng quát tiêu chuẩn”.