SGTT là gì? Nghĩa của từ sgtt

SGTT là gì?

SGTT“Sài Gòn Tiếp Thị” trong tiếng Việt.

SGTT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SGTT“Sài Gòn Tiếp Thị”.

Sài Gòn Tiếp Thị.

Giải thích ý nghĩa của SGTT

SGTT có nghĩa “Sài Gòn Tiếp Thị” trong tiếng Việt.