SGTVT là gì? Nghĩa của từ sgtvt

SGTVT là gì?

SGTVT“Sở Giao thông Vận tải” trong tiếng Việt.

SGTVT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SGTVT“Sở Giao thông Vận tải”.

Sở Giao thông Vận tải.

Giải thích ý nghĩa của SGTVT

SGTVT có nghĩa “Sở Giao thông Vận tải” trong tiếng Việt.