SHAPE là gì? Nghĩa của từ shape

SHAPE là gì?

SHAPE“Supreme Headquarters Allied Powers Europe” trong tiếng Anh.

SHAPE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SHAPE“Supreme Headquarters Allied Powers Europe”.

Supreme Headquarters Allied Powers Europe: Trụ sở tối cao Đồng minh Quyền lực Châu Âu.

Giải thích ý nghĩa của SHAPE

SHAPE có nghĩa “Supreme Headquarters Allied Powers Europe”, dịch sang tiếng Việt là “Trụ sở tối cao Đồng minh Quyền lực Châu Âu”.