SHNN là gì? Nghĩa của từ shnn

SHNN là gì?

SHNN“Sở hữu nhà nước” trong tiếng Việt.

SHNN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SHNN“Sở hữu nhà nước”.

Sở hữu nhà nước.

Giải thích ý nghĩa của SHNN

SHNN có nghĩa “Sở hữu nhà nước” trong tiếng Việt.