SHO là gì? Nghĩa của từ sho

SHO là gì?

SHO“Showtime” trong tiếng Anh.

SHO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SHO“Showtime”.

Showtime: Thời gian chiếu.

Một số kiểu SHO viết tắt khác:

Strong Holder Offering: Cung cấp chủ sở hữu mạnh mẽ.

Station House Officer: Nhân viên nhà ga.

Senior House Officer: Sĩ quan cấp cao.

Sure: Dĩ nhiên.

Giải thích ý nghĩa của SHO

SHO có nghĩa “Showtime”, dịch sang tiếng Việt là “Thời gian chiếu”.