SHOALS là gì? Nghĩa của từ shoals

SHOALS là gì?

SHOALS“Scanning Hydrographic Operational Airborne Lidar Survey” trong tiếng Anh.

SHOALS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SHOALS“Scanning Hydrographic Operational Airborne Lidar Survey”.

Scanning Hydrographic Operational Airborne Lidar Survey: Quét Khảo sát Nắp đậy hoạt động Thủy văn trên không.

Giải thích ý nghĩa của SHOALS

SHOALS có nghĩa “Scanning Hydrographic Operational Airborne Lidar Survey”, dịch sang tiếng Việt là “Quét Khảo sát Nắp đậy hoạt động Thủy văn trên không”.