SHORAD là gì? Nghĩa của từ shorad

SHORAD là gì?

SHORAD“Short Range Air Defence” trong tiếng Anh.

SHORAD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SHORAD“Short Range Air Defence”.

Short Range Air Defence: Phòng không tầm ngắn.

Giải thích ý nghĩa của SHORAD

SHORAD có nghĩa “Short Range Air Defence”, dịch sang tiếng Việt là “Phòng không tầm ngắn”.