SHPT là gì? Nghĩa của từ shpt

SHPT là gì?

SHPT“Spiritual Hierarchy Publication Trust” trong tiếng Anh.

SHPT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SHPT“Spiritual Hierarchy Publication Trust”.

Spiritual Hierarchy Publication Trust: Ủy thác xuất bản hệ thống phân cấp tinh thần.

Một số kiểu SHPT viết tắt khác:

Secondary hyperparathyroidism: Cường cận giáp thứ phát.

Giải thích ý nghĩa của SHPT

SHPT có nghĩa “Spiritual Hierarchy Publication Trust”, dịch sang tiếng Việt là “Ủy thác xuất bản hệ thống phân cấp tinh thần”.