SHRM là gì? Nghĩa của từ shrm

SHRM là gì?

SHRM“Strategic Human Resource Management” trong tiếng Anh.

SHRM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SHRM“Strategic Human Resource Management”.

Strategic Human Resource Management: Quản lý nguồn nhân lực chiến lược.

Một số kiểu SHRM viết tắt khác:

Society for Human Resource Management: Hiệp hội Quản lý Nguồn nhân lực.

Sudan Human Rights Monitor: Giám sát nhân quyền Sudan.

Giải thích ý nghĩa của SHRM

SHRM có nghĩa “Strategic Human Resource Management”, dịch sang tiếng Việt là “Quản lý nguồn nhân lực chiến lược”.