SHSN là gì? Nghĩa của từ shsn

SHSN là gì?

SHSN“Snow Showers” trong tiếng Anh.

SHSN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SHSN“Snow Showers”.

Snow Showers: Mưa tuyết.
Mã METAR.

Giải thích ý nghĩa của SHSN

SHSN có nghĩa “Snow Showers”, dịch sang tiếng Việt là “Mưa tuyết”.