SHTD là gì? Nghĩa của từ shtd

SHTD là gì?

SHTD“Sinh hoạt tình dục” trong tiếng Việt.

SHTD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SHTD“Sinh hoạt tình dục”.

Sinh hoạt tình dục.

Giải thích ý nghĩa của SHTD

SHTD có nghĩa “Sinh hoạt tình dục” trong tiếng Việt.