SHTT là gì? Nghĩa của từ shtt

SHTT là gì?

SHTT“Sở hữu trí tuệ” trong tiếng Việt.

SHTT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SHTT“Sở hữu trí tuệ”.

Sở hữu trí tuệ.

Giải thích ý nghĩa của SHTT

SHTT có nghĩa “Sở hữu trí tuệ” trong tiếng Việt.