SHY là gì? Nghĩa của từ shy

SHY là gì?

SHY“Spiritual Human Yoga” trong tiếng Anh.

SHY là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SHY“Spiritual Human Yoga”.

Spiritual Human Yoga: Yoga con người tâm linh.

Giải thích ý nghĩa của SHY

SHY có nghĩa “Spiritual Human Yoga”, dịch sang tiếng Việt là “Yoga con người tâm linh”.