SIAM là gì? Nghĩa của từ siam

SIAM là gì?

SIAM“Society for Industrial and Applied Mathematics” trong tiếng Anh.

SIAM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SIAM“Society for Industrial and Applied Mathematics”.

Society for Industrial and Applied Mathematics: Hiệp hội Toán học Ứng dụng và Công nghiệp.

Giải thích ý nghĩa của SIAM

SIAM có nghĩa “Society for Industrial and Applied Mathematics”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội Toán học Ứng dụng và Công nghiệp”.