SIC là gì? Nghĩa của từ sic

SIC là gì?

SIC“Standard Industrial Classification” trong tiếng Anh.

SIC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SIC“Standard Industrial Classification”.

Standard Industrial Classification: Phân loại công nghiệp tiêu chuẩn.

Giải thích ý nghĩa của SIC

SIC có nghĩa “Standard Industrial Classification”, dịch sang tiếng Việt là “Phân loại công nghiệp tiêu chuẩn”.