SIDS là gì? Nghĩa của từ sids

SIDS là gì?

SIDS“Sudden infant death syndrome” trong tiếng Anh.

SIDS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SIDS“Sudden infant death syndrome”.

Sudden infant death syndrome: Hội chứng trẻ sơ sinh chết đột ngột.

Giải thích ý nghĩa của SIDS

SIDS có nghĩa “Sudden infant death syndrome”, dịch sang tiếng Việt là “Hội chứng trẻ sơ sinh chết đột ngột”.