SIDU là gì? Nghĩa của từ sidu

SIDU là gì?

SIDU“Select, insert, delete, update” trong tiếng Anh.

SIDU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SIDU“Select, insert, delete, update”.

Select, insert, delete, update: Chọn, chèn, xóa, cập nhật.

Giải thích ý nghĩa của SIDU

SIDU có nghĩa “Select, insert, delete, update”, dịch sang tiếng Việt là “Chọn, chèn, xóa, cập nhật”.