SIFF là gì? Nghĩa của từ siff

SIFF là gì?

SIFF“Successor Identification Friend or Foe” trong tiếng Anh.

SIFF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SIFF“Successor Identification Friend or Foe”.

Successor Identification Friend or Foe: Người thừa kế nhận dạng bạn bè hoặc kẻ thù.

Giải thích ý nghĩa của SIFF

SIFF có nghĩa “Successor Identification Friend or Foe”, dịch sang tiếng Việt là “Người thừa kế nhận dạng bạn bè hoặc kẻ thù”.