SIGINT là gì? Nghĩa của từ sigint

SIGINT là gì?

SIGINT“Signals Intelligence” trong tiếng Anh.

SIGINT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SIGINT“Signals Intelligence”.

Signals Intelligence: Tín hiệu thông minh.

Giải thích ý nghĩa của SIGINT

SIGINT có nghĩa “Signals Intelligence”, dịch sang tiếng Việt là “Tín hiệu thông minh”.