SIGMET là gì? Nghĩa của từ sigmet

SIGMET là gì?

SIGMET“Significant Meteorological Information” trong tiếng Anh.

SIGMET là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SIGMET“Significant Meteorological Information”.

Significant Meteorological Information: Thông tin khí tượng quan trọng.

Giải thích ý nghĩa của SIGMET

SIGMET có nghĩa “Significant Meteorological Information”, dịch sang tiếng Việt là “Thông tin khí tượng quan trọng”.