SIIT là gì? Nghĩa của từ siit

SIIT là gì?

SIIT“Saskatchewan Indian Institute of Technologies” trong tiếng Anh.

SIIT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SIIT“Saskatchewan Indian Institute of Technologies”.

Saskatchewan Indian Institute of Technologies: Viện Công nghệ Ấn Độ Saskatchewan.
trường đại học Canada.

Một số kiểu SIIT viết tắt khác:

Sirindhorn International Institute of Technology: Học viện Công nghệ Quốc tế Sirindhorn.
Đại học Thái Lan.

Stateless IP/ICMP Translation algorithm: Thuật toán dịch IP / ICMP không trạng thái.

Giải thích ý nghĩa của SIIT

SIIT có nghĩa “Saskatchewan Indian Institute of Technologies”, dịch sang tiếng Việt là “Viện Công nghệ Ấn Độ Saskatchewan”.