SIMLAS là gì? Nghĩa của từ simlas

SIMLAS là gì?

SIMLAS“Soldier Integrated Multipurpose Laser System” trong tiếng Anh.

SIMLAS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SIMLAS“Soldier Integrated Multipurpose Laser System”.

Soldier Integrated Multipurpose Laser System: Hệ thống Laser đa năng tích hợp cho người lính.

Giải thích ý nghĩa của SIMLAS

SIMLAS có nghĩa “Soldier Integrated Multipurpose Laser System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống Laser đa năng tích hợp cho người lính”.