SIMP là gì? Nghĩa của từ simp

SIMP là gì?

SIMP“Strongly Interacting Massive Particle” trong tiếng Anh.

SIMP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SIMP“Strongly Interacting Massive Particle”.

Strongly Interacting Massive Particle: Hạt khối lượng lớn tương tác mạnh.

Giải thích ý nghĩa của SIMP

SIMP có nghĩa “Strongly Interacting Massive Particle”, dịch sang tiếng Việt là “Hạt khối lượng lớn tương tác mạnh”.