SIN là gì? Nghĩa của từ sin

SIN là gì?

SIN“Social Insurance Number” trong tiếng Anh.

SIN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SIN“Social Insurance Number”.

Social Insurance Number: Số Bảo hiểm Xã hội.
Canada.

Một số kiểu SIN viết tắt khác:

Sinhala language: Ngôn ngữ Sinhala.
mã ISO 639-2: sin.

Giải thích ý nghĩa của SIN

SIN có nghĩa “Social Insurance Number”, dịch sang tiếng Việt là “Số Bảo hiểm Xã hội”.