SIP là gì? Nghĩa của từ sip

SIP là gì?

SIP“Session Initiation Protocol” trong tiếng Anh.

SIP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SIP“Session Initiation Protocol”.

Session Initiation Protocol: Giao thức Bắt đầu Phiên họp.

Một số kiểu SIP viết tắt khác:

State Implementation Plan: Kế hoạch thực hiện của Nhà nước.

System Improvement Program: Chương trình Cải tiến Hệ thống.

Systematic Investment Plan: Kế hoạch đầu tư có hệ thống.

Giải thích ý nghĩa của SIP

SIP có nghĩa “Session Initiation Protocol”, dịch sang tiếng Việt là “Giao thức Bắt đầu Phiên họp”.