SIPP là gì? Nghĩa của từ sipp

SIPP là gì?

SIPP“Self-Invested Personal Pension” trong tiếng Anh.

SIPP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SIPP“Self-Invested Personal Pension”.

Self-Invested Personal Pension: Hưu trí cá nhân tự đầu tư.

Giải thích ý nghĩa của SIPP

SIPP có nghĩa “Self-Invested Personal Pension”, dịch sang tiếng Việt là “Hưu trí cá nhân tự đầu tư”.