SISO là gì? Nghĩa của từ siso

SISO là gì?

SISO“Simulation Interoperability Standards Organization” trong tiếng Anh.

SISO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SISO“Simulation Interoperability Standards Organization”.

Simulation Interoperability Standards Organization: Tổ chức Tiêu chuẩn Khả năng Tương tác Mô phỏng.

Một số kiểu SISO viết tắt khác:

Society of Independent Show Organizers: Hiệp hội các nhà tổ chức chương trình độc lập.

Giải thích ý nghĩa của SISO

SISO có nghĩa “Simulation Interoperability Standards Organization”, dịch sang tiếng Việt là “Tổ chức Tiêu chuẩn Khả năng Tương tác Mô phỏng”.