SISTER là gì? Nghĩa của từ sister

SISTER là gì?

SISTER“Self-Image Support Team and Emotional Resource” trong tiếng Anh.

SISTER là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SISTER“Self-Image Support Team and Emotional Resource”.

Self-Image Support Team and Emotional Resource: Nhóm hỗ trợ hình ảnh bản thân và nguồn cảm xúc.

Giải thích ý nghĩa của SISTER

SISTER có nghĩa “Self-Image Support Team and Emotional Resource”, dịch sang tiếng Việt là “Nhóm hỗ trợ hình ảnh bản thân và nguồn cảm xúc”.