SJA là gì? Nghĩa của từ sja

SJA là gì?

SJA“Staff Judge Advocate” trong tiếng Anh.

SJA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SJA“Staff Judge Advocate”.

Staff Judge Advocate: Nhân viên biện hộ cho thẩm phán.
luật quân sự.

Giải thích ý nghĩa của SJA

SJA có nghĩa “Staff Judge Advocate”, dịch sang tiếng Việt là “Nhân viên biện hộ cho thẩm phán”.