SJC là gì? Nghĩa của từ sjc

SJC là gì?

SJC“Supreme Judicial Court of Massachusetts” trong tiếng Anh.

SJC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SJC“Supreme Judicial Court of Massachusetts”.

Supreme Judicial Court of Massachusetts: Tòa án tư pháp tối cao của Massachusetts.

Giải thích ý nghĩa của SJC

SJC có nghĩa “Supreme Judicial Court of Massachusetts”, dịch sang tiếng Việt là “Tòa án tư pháp tối cao của Massachusetts”.