SKC là gì? Nghĩa của từ skc

SKC là gì?

SKC“Clear Sky” trong tiếng Anh.

SKC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SKC“Clear Sky”.

Clear Sky: Bầu trời trong.
Mã METAR.

Giải thích ý nghĩa của SKC

SKC có nghĩa “Clear Sky”, dịch sang tiếng Việt là “Bầu trời trong”.