SKHCN là gì? Nghĩa của từ skhcn

SKHCN là gì?

SKHCN“Sở Khoa học Công nghệ” trong tiếng Việt.

SKHCN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SKHCN“Sở Khoa học Công nghệ”.

Sở Khoa học Công nghệ.

Giải thích ý nghĩa của SKHCN

SKHCN có nghĩa “Sở Khoa học Công nghệ” trong tiếng Việt.