SKHCNMT là gì? Nghĩa của từ skhcnmt

SKHCNMT là gì?

SKHCNMT“Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường” trong tiếng Việt.

SKHCNMT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SKHCNMT“Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường”.

Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường.

Giải thích ý nghĩa của SKHCNMT

SKHCNMT có nghĩa “Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường” trong tiếng Việt.