SKHĐT là gì? Nghĩa của từ skhđt

SKHĐT là gì?

SKHĐT“Sở Kế hoạch và Đầu tư” trong tiếng Việt.

SKHĐT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SKHĐT“Sở Kế hoạch và Đầu tư”.

Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Giải thích ý nghĩa của SKHĐT

SKHĐT có nghĩa “Sở Kế hoạch và Đầu tư” trong tiếng Việt.