SKK là gì? Nghĩa của từ skk

SKK là gì?

SKK“Slovak koruna” trong tiếng Anh.

SKK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SKK“Slovak koruna”.

Slovak koruna: Koruna Slovak.
mã tiền tệ ISO 4217.

Giải thích ý nghĩa của SKK

SKK có nghĩa “Slovak koruna”, dịch sang tiếng Việt là “Koruna Slovak”.