SKM là gì? Nghĩa của từ skm

SKM là gì?

SKM“Sikkim” trong tiếng Anh.

SKM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SKM“Sikkim”.

Sikkim: Sikkim.
ISO 3166 trigram, lỗi thời 1975.

Giải thích ý nghĩa của SKM

SKM có nghĩa “Sikkim”, dịch sang tiếng Việt là “Sikkim”.