SKSS là gì? Nghĩa của từ skss

SKSS là gì?

SKSS“Sức khỏe sinh sản” trong tiếng Việt.

SKSS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SKSS“Sức khỏe sinh sản”.

Sức khỏe sinh sản.

Giải thích ý nghĩa của SKSS

SKSS có nghĩa “Sức khỏe sinh sản” trong tiếng Việt.