SKU là gì? Nghĩa của từ sku

SKU là gì?

SKU“Stock Keeping Unit” trong tiếng Anh.

SKU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SKU“Stock Keeping Unit”.

Stock Keeping Unit: Đơn vị bảo quản kho.

Giải thích ý nghĩa của SKU

SKU có nghĩa “Stock Keeping Unit”, dịch sang tiếng Việt là “Đơn vị bảo quản kho”.