SLAC là gì? Nghĩa của từ slac

SLAC là gì?

SLAC“Stanford Linear Accelerator Center” trong tiếng Anh.

SLAC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SLAC“Stanford Linear Accelerator Center”.

Stanford Linear Accelerator Center: Trung tâm gia tốc tuyến tính Stanford.

Giải thích ý nghĩa của SLAC

SLAC có nghĩa “Stanford Linear Accelerator Center”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm gia tốc tuyến tính Stanford”.