SLAN là gì? Nghĩa của từ slan

SLAN là gì?

SLAN“Sine loco, anno, nomine” trong tiếng Anh.

SLAN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SLAN“Sine loco, anno, nomine”.

Sine loco, anno, nomine: Sine loco, chú thích, đề cử.
tiếng Latinh, "không có địa điểm, năm hoặc tên".

Giải thích ý nghĩa của SLAN

SLAN có nghĩa “Sine loco, anno, nomine”, dịch sang tiếng Việt là “Sine loco, chú thích, đề cử”.