SLAPP là gì? Nghĩa của từ slapp

SLAPP là gì?

SLAPP“Strategic lawsuit against public participation” trong tiếng Anh.

SLAPP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SLAPP“Strategic lawsuit against public participation”.

Strategic lawsuit against public participation: Vụ kiện chiến lược chống lại sự tham gia của cộng đồng.

Giải thích ý nghĩa của SLAPP

SLAPP có nghĩa “Strategic lawsuit against public participation”, dịch sang tiếng Việt là “Vụ kiện chiến lược chống lại sự tham gia của cộng đồng”.