SLC là gì? Nghĩa của từ slc

SLC là gì?

SLC“Scan Line Corrector” trong tiếng Anh.

SLC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SLC“Scan Line Corrector”.

Scan Line Corrector: Bộ sửa dòng quét.

Giải thích ý nghĩa của SLC

SLC có nghĩa “Scan Line Corrector”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ sửa dòng quét”.