SLE là gì? Nghĩa của từ sle

SLE là gì?

SLE“Sierra Leone” trong tiếng Anh.

SLE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SLE“Sierra Leone”.

Sierra Leone: Sierra Leone.
ISO 3166 trigram.

Giải thích ý nghĩa của SLE

SLE có nghĩa “Sierra Leone”, dịch sang tiếng Việt là “Sierra Leone”.