SLNA là gì? Nghĩa của từ slna

SLNA là gì?

SLNA“Sông Lam Nghệ An” trong tiếng Việt.

SLNA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SLNA“Sông Lam Nghệ An”.

Sông Lam Nghệ An.

Giải thích ý nghĩa của SLNA

SLNA có nghĩa “Sông Lam Nghệ An” trong tiếng Việt.