SLOC là gì? Nghĩa của từ sloc

SLOC là gì?

SLOC“Sea Lines Of Communication” trong tiếng Anh.

SLOC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SLOC“Sea Lines Of Communication”.

Sea Lines Of Communication: Sea Lines Of Communication.

Một số kiểu SLOC viết tắt khác:

Source Lines Of Code: Nguồn dòng mã.

Giải thích ý nghĩa của SLOC

SLOC có nghĩa “Sea Lines Of Communication”, dịch sang tiếng Việt là “Sea Lines Of Communication”.